Privacy verklaring

CONTACT:

Elke Franchois
Mobiel21, Leuven Belgium
Elke.Franchois@mobiel21.be

Doel van de privacyverklaring

Deze privacyverklaring legt uit hoe Mobiel21 (M21) uw persoonlijke gegevens verzamelt, beheert en gebruikt voor, tijdens en na uw deelname aan het WeCount project. Onder "persoonsgegevens" wordt verstaan alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (de betrokkene). Een 'identificeerbare natuurlijke persoon' is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, onder meer aan de hand van een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificatiemiddel, of aan de hand van een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Deze privacyverklaring voldoet aan het transparantiebeginsel van de algemene verordening inzake de bescherming van persoonsgegevens (GDPR). Dit betekent dat het informatie geeft over:

 • Hoe en waarom uw gegevens worden gebruikt voor het onderzoek;
 • wat uw rechten zijn onder de GDPR; en
 • Hoe kunt u contact opnemen met M21 en de projectleider in verband met vragen, problemen of het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens.
 • Deze Privacyverklaring moet worden gelezen in combinatie met het Deelnemersinformatieblad en het Toestemmingsformulier die aan u zijn verstrekt voordat u akkoord gaat met deelname aan het onderzoek.

Waarom verwerken wij uw persoonlijke gegevens?

M21 voert in het kader van haar publieke functie onderzoek uit ten behoeve van de samenleving. Als verantwoordelijke voor de verwerking van gegevens zetten wij ons in voor de bescherming van de privacy en de veiligheid van uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de (EU) 2016/679 de algemene verordening inzake gegevensbescherming (GDPR), de wet op de gegevensbescherming 2018 (of eventuele opvolgende wetgeving) en alle andere wetgeving die rechtstreeks betrekking heeft op de privacywetgeving die van toepassing is (samen "de wetgeving inzake gegevensbescherming").

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens voor onderzoek met de nodige waarborgen op de wettelijke basis voor het vervullen van taken in het algemeen belang, en voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden. Wij zullen u altijd informeren over de informatie die wij van u willen verzamelen en hoe wij deze zullen gebruiken.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet gebruiken voor geautomatiseerde besluitvorming over u of voor profileringsdoeleinden. Ons onderzoek wordt beheerst door solide beleid en procedures en is, wanneer er menselijke deelnemers bij betrokken zijn, onderworpen aan ethische goedkeuring van de faculteit van UWE Bristol of de ethische commissies van de Universiteit van Bristol, verantwoordelijk voor Ethics in het WeCount project. Dit onderzoek is goedgekeurd door de UWE Bristol Ethische Commissie. Neem contact op met researchethics@uwe.ac.uk voor meer informatie. Het onderzoeksteam houdt zich aan de principes van de General Data Protection Regulation (GDPR).

Welke gegevens verzamelen we?

De gegevens die we verzamelen verschillen van project tot project. Onderzoekers zullen alleen gegevens verzamelen die essentieel zijn voor hun project. De specifieke categorieën van verwerkte persoonlijke gegevens worden beschreven in het Deelnemersinformatieblad dat u met deze Privacyverklaring wordt verstrekt, zoals uw locatie, geslacht, leeftijd, etniciteit en sociaaleconomische status.

Met wie delen we uw gegevens?

Wij delen uw persoonlijke gegevens alleen in overeenstemming met het bijgevoegde Deelnemersinformatieblad en uw Toestemming. Uw persoonlijke gegevens worden lokaal in uw stad opgeslagen. Gegroepeerde geanonimiseerde gegevens worden gedeeld met projectpartners uit België, Ierland, Slovenië, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Hoe houden we uw gegevens veilig?

We hanteren een robuuste aanpak om uw informatie te beschermen met veilige elektronische en fysieke opslagruimten voor onderzoeksgegevens met gecontroleerde toegang.

Naast deze technische maatregelen zijn er uitgebreide en effectieve beleidslijnen en processen om ervoor te zorgen dat gebruikers en beheerders van informatie zich bewust zijn van hun verplichtingen en verantwoordelijkheden voor de gegevens waartoe ze toegang hebben. Standaard krijgen mensen alleen toegang tot de informatie die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren. Er worden verplichte opleidingen in gegevensbescherming en informatiebeveiliging gegeven aan het personeel en er is deskundig advies beschikbaar als dat nodig is.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Uw persoonlijke gegevens worden slechts zolang bewaard als nodig is om het genoemde doel van het onderzoek te bereiken. De duur van de bewaring van uw persoonsgegevens is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de betekenis van de gegevens, de eisen van de financier en de aard van het onderzoek. Specifieke gegevens zijn opgenomen in het bijgevoegde Deelnemersinformatieblad. Gegevens die buiten het toepassingsgebied van de wetgeving inzake gegevensbescherming vallen, omdat ze geen identificerende of identificeerbare informatie bevatten, mogen worden opgeslagen in het onderzoeksgegevensarchief van UWE Bristol of een ander zorgvuldig geselecteerd geschikt gegevensarchief.

Uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen

Op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming heeft u de volgende gekwalificeerde rechten.

 • Het recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens die in het bezit zijn van of namens M21;
 • Het recht op correctie als de informatie onjuist of onvolledig is;
 • Het recht om de verwerking en/of het wissen van uw persoonsgegevens te beperken
 • Het recht op overdraagbaarheid van gegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen geautomatiseerde besluitvorming en profilering;
 • Het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Sommige van deze rechten zijn echter niet van toepassing wanneer de gegevens voor onderzoeksdoeleinden worden gebruikt, als er passende waarborgen zijn ingebouwd.

Wij zullen altijd reageren op eventuele zorgen of vragen die u hebt. Als u uw rechten wilt uitoefenen of andere algemene vragen hebt over gegevensbescherming, neem dan contact op met de functionaris voor gegevensbescherming van UWE Bristol (dataprotection@uwe.ac.uk).

Als u klachten of vragen hebt met betrekking tot het onderzoek waaraan u deelneemt, kunt u contact opnemen met de projectleider van het onderzoek, waarvan de gegevens zijn opgenomen in het bijgevoegde informatieblad voor deelnemers, de ethische commissies van UWE Bristol (research.ethics@uwe.ac.uk) of de research governance manager van UWE Bristol (Ros.Rouse@uwe.ac.uk)