Obvestilo o varstvu zasebnosti

CONTACT:

prof. dr. Lucija Ažman Momirski
Fakulteta za arhitekturo
wecount.ljubljana@gmail.com

Namen obvestila o varstvu zasebnosti

Obvestilo o varstvu zasebnosti pojasnjuje, kako Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani zbira, upravlja in uporablja vaše osebne podatke pred, med in po sodelovanju v projektu WeCount. »Osebni podatki« so katerekoli informacije v zvezi z določenim ali določljivim posameznikom (na katerega se nanašajo osebni podatki). »Določljiv posameznik« je oseba, ki jo je mogoče neposredno ali posredno določiti, zlasti z navedbo identifikatorja, kot je ime, identifikacijska številka, podatki o lokaciji ali spletni identifikator, oziroma z navedbo enega ali več dejavnikov, ki so značilni za fizično, fiziološko, genetsko, duševno, gospodarsko, kulturno ali družbeno identiteto tega posameznika.

Obvestilo o varstvu zasebnosti upošteva načelo preglednosti Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR). V skladu z uredbo podaja informacije o tem:

  • na kakšen način in zakaj bodo vaši podatki uporabljeni v raziskavi;
  • kakšne so vaše pravice glede na Splošno uredbo o varstvu podatkov; in
  • kako se obrniti na Fakulteto za arhitekturo Univerze v Ljubljani in vodjo projekta v zvezi z vprašanji, pomisleki ali uveljavljanjem vaših pravic glede uporabe vaših osebnih podatkov.

Obvestilo o varstvu zasebnosti je potrebno prebrati skupaj z informativnim listom in obveščenim soglasjem, ki ju prejmete, preden privolite v sodelovanje v raziskavi.

Zakaj obdelujemo vaše osebne podatke?

Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani izvaja raziskavo v okviru svoje javne dejavnosti z namenom zagotoviti raziskavo v družbeno korist. Kot upravljavec podatkov smo zavezani k varovanju zasebnosti in varnosti vaših osebnih podatkov v skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov 2016/679 (GDPR), Zakonom o varstvu osebnih podatkov ZVOP-1 (ali vsako nadaljnjo povezano zakonodajo) in katerokoli drugo veljavno zakonodajo, ki se neposredno nanaša na zakone o varstvu zasebnosti (s skupnim imenom „zakonodaja o varstvu podatkov“).

Kako uporabljamo vaše osebne podatke?

Vaši osebni podatki bodo uporabljeni za namene izvajanja raziskave, ob čemer bodo vzpostavljeni ustrezni varovalni ukrepi na zakonitih podlagah opravljanja nalog v javnem interesu, ter za namene arhiviranja, ki je v javnem interesu, in znanstvene ter zgodovinske raziskovalne namene. Vsakič, ko bo potrebno podati osebne podatke, vas bomo o tem obvestili in vam ob tem pojasnili, na kakšen način bomo te podatke uporabili.

Vaših osebnih podatkov ne bomo uporabljali za namene avtomatiziranega odločanja v vašem imenu ali profiliranje. Raziskava se izvaja v skladu s preudarnimi politikami in postopki ter jo je odobrila Evropska komisija prek Komisije za raziskovalno etiko Univerze v Zahodni Angliji. Raziskovalna ekipa se ravna v skladu z etičnimi smernicami Helsinške deklaracije iz leta 2013 in načeli Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

Katere podatke zbiramo?

Podatki, ki jih zbiramo, se razlikujejo od projekta do projekta. Raziskovalci zbirajo zgolj podatke, ki so nujni za izvedbo njihovega projekta. Specifične kategorije obdelanih osebnih podatkov, kot so vaša lokacija, spol, starost, narodnosti in socialno-ekonomski položaj, so opisane v informativnem listu in obveščenem soglasju, ki sta priložena temu obvestilu.

S kom delimo vaše podatke?

Vaše osebne podatke bomo delili izključno v skladu s priloženim informativnim listom in obveščenim soglasjem. Vaši osebni podatki bodo shranjeni lokalno v vašem mestu. Združeni anonimizirani podatki bodo v souporabi s projektnimi partnerji iz Belgije, Irske, Slovenije, Španije in Združenega kraljestva.

Kako zagotavljamo varnost vaši podatkov?

K varstvu vaših osebnih podatkov pristopamo odločno z varnimi elektronskimi in fizičnimi območji za shranjevanje raziskovalnih podatkov z nadzorovanim dostopom. Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani ima, s Pravilnikom o varnosti obdelave osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani, določene organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe za varnost osebnih podatkov na Rektoratu in organih Univerze v Ljubljani in posameznih članicah UL z namenom, da se prepreči slučajno ali namerno nepooblaščeno obdelavo osebnih podatkov, njihovo spremembo ali izgubo kakor tudi nepooblaščen dostop ali izguba dostopa.

Poleg tehničnih ukrepov imamo vzpostavljene celovite in učinkovite politike ter postopke, ki zagotavljajo, da uporabniki in skrbniki informacij poznajo svoje obveznosti ter odgovornosti glede podatkov, do katerih imajo dostop. Sodelujočim je omogočen samo dostop do tistih informacij, ki so potrebne za opravljanje njihovih nalog. Raziskovalci se udeležujejo obveznega usposabljanja o varstvu podatkov in informacijski varnosti, po potrebi jim je na voljo tudi nasvet strokovnjaka.

Kako dolgo hranimo vaše podatke?

Vaše osebne podatke hranimo le toliko časa, kot je potrebno za izpolnitev navedenega cilja raziskave. Čas hrambe osebnih podatkov je odvisen od več dejavnikov, ki vključujejo pomembnost podatkov, zahtevami financerja in narave študije. Podrobnosti o tem so navedene v priloženem informativnem listu. Podatke, ki jih zakonodaja za varstvo osebnih podatkov ne zajema, ker ne vključujejo identifikacijskih oziroma določljivih informacij, Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani lahko shrani v arhivu raziskovalnih podatkov ali drugem skrbno izbranem ustreznem podatkovnem arhivu.

Vaše pravice in njihovo uveljavljanje

V skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov ste upravičeni do naslednjih pravic:

  • pravica do dostopa do vaših osebnih podatkov, ki jih hrani Fakulteta za arhitekturo Univerze v Ljubljani ali so hranjeni v njenem imenu;
  • pravica do popravka, če so podatki netočni ali nepopolni;
  • pravica do omejitve obdelave in/ali izbrisa osebnih podatkov;
  • pravica do prenosljivosti podatkov;
  • pravica do ugovora k obdelavi podatkov;
  • pravica ugovora k avtomatiziranem odločanju in profiliranju;
  • pravica do vložitve prijave na uradu informacijskega pooblaščenca RS.

Upoštevajte, da nekatere od teh pravic ne veljajo, ko se podatki uporabljajo za namene raziskave, če so bili seveda vzpostavljeni ustrezni varovalni ukrepi.

Na vsa vaša vprašanja in pomisleke vam bomo vedno z veseljem odgovorili. Če želite uveljaviti vaše pravice ali imate kakršnakoli druga vprašanja o varstvu osebnih podatkov, se obrnite na Klemna Kraigherja Mišiča - pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov na Univerzi v Ljubljani (dpo@uni-lj.si).

V primeru pritožb ali drugih vprašanj v zvezi z raziskavo, v kateri sodelujete, se obrnite na vodjo raziskave v Sloveniji prof. dr. Lucijo Ažman Momirski.